Економска школа Бијељина

Од 1998. године школа уписује само ученике економске и трговачке струке. Те године су Влада РС и Министарство просвјете укључили Економску школу као пилот школу у ФАР програм Европске уније. На тај начин школа улази у реформу стручног образовања и обуке у сарадњи са Европском унијом. Као пилот школа добија партнера Економску школу из Читлука, на нивоу БиХ, а као ментор школа одређена је Тиетген школа из Оденсеа из Данске. Циљ реформе је био:
-израда НПП по модуларној технологији,
-модернизација наставног процеса,
-едукација менаџмента и наставног кадра,
-опремање школе савременим наставним средстима,
-израда извора односно приручника за ученике.

У овом периоду је Економска школа развила наставни план и програм за занимање пословно-правни техничар – четврти степен и пословни секретар – трећи степен. План је урађен на основу испитивања тржишта рада у сарадњи са ЕУ ВЕТ програмом. Концепција НПП је била растерећење ученика и утврђивање односа опште-образовне према стручној теоријској и практичној настави 35-40%:60-65%. У овом занимању акценат је стављен на изучавање страних језика (енглеског и њемачког), информационе технологије, стручне и практичне наставе.

Реформа је од професора захтијевала едукацију у погледу примјене нових метода учења и оцјењивања, обуку за примјену нове информационе технологије и стално стручно усавршавање. Резултат свега тога је квалитетније припремање наставника, а самим тим и квалитетнија настава.


Услови рада у школи омогућавају ученицима да више и брже стичу знања на часу. Од ученика се тражи да више размишљају, да су креативнији, да сами доносе закључке и рјешавају проблеме. Наставник посредује, усмјерава и подстиче дијалог и интеракцију. Код ученика се развија смисао за тимски рад, дружење, толеранцију, међусобну помоћ.