Економска школа Бијељина

Велики успјех наше школе су и учешћа на сајмовима предузећа за вјежбу на простору БиХ, али и у иностранству, гдје су ученици стекли искуства која се не могу постићи само теоријском наставом у школи.


Значајно је напоменути и партнерство са Британским савјетом односно Дерби колеџом на изради пројекта из финансија, предузетништва и информационих технологија. Британски савјет је одабрао Дерби колеџ и нашу школу да водимо пројекат промовисања предузетничких вјештина. Пројекат је био дио плана под називом Премијерова иницијатива, осмишљеног да промовише образовне везе између британских колеџа и партнера из Европе и да се међу младим људима, тј. нашим ученицима и њиховим студентима промовишу предузетничке вјештине.


Резултати евалуације степена постигнуте модернизације укупног наставног процеса су одлични, а изречени су од стране родитеља ученика, наставника, самих ученика као и многобројних посјетилаца школе.

Наша школа је увијек отворена за проток и пријем идеја наставника, ученика, родитеља, средине. Ми стално истражујемо, експериментишемо, примјењујемо разноврсне облике рада, користимо савремена наставна средства, примјењујемо активне методе рада и технике оцјењивања.

Циљ нам је да и даље развијамо поменута занимања и да школу повезујемо са послодавцима и тржиштем рада. У том смислу смо се и укључили у ЕКО-НЕТ програм – оснивање предузећа за вјежбу. Предузећа за вјежбу представљају практичну примјену знања стечених у прве три године школовања уз додатак предмета који се изучавају у четвртом разреду. Циљ ових предузећа је да се ученици оспособе и што боље припреме за практичан рад у реалним предузећима. Да би овај рад био што ближи правим пословима који се обављају у реалним предузећима, наша школа сарађује са предузећима из Бијељине. Ова сарадња се огледа у коришћењу њихових података, документације и у стручним излагањима запослених из тих предузећа, тако да су ученици у директном контакту са ситуацијама које се стварно одвијају у привреди. Ученици се припремају за рад и стварају сопствену слику о значају предузетништва и менаџмента у данашњим условима привређивања. На тај начин, симулирајући рад стварних предузећа у кабинетима школе, омогућавамо ученицима да стекну практична знања која ће им користити да се лакше укључе у стручни посао за који су се образовали.

Модернизација наставног процеса текла је у правцу организације наставе као цјеловитог сазнајног система са достизањем кључне карике – повратне информације. У ту сврху наставници користе нове методе рада (интерактивне методе) и технике оцјењивања (континуирано праћење и вредновање, и тестирање ученика). Модеран приступ остварењу НПП омогућава савремена опрема коју Школа има, едукован и мотивисан наставни кадар, квалитетни ученици и менаџмент школе, као и тимски рад. Школске 2003/2004. године је изашла прва генерација ученика пословних техничара код којих су, поред стручних и практичних знања, успјешно развијене и личне као и социјалне компетенције које послодавци траже.

Од школске 2004/2005. године школа уписује ученике у струку: економија, право и трговина. Занимање пословни техничар је проширено у пословно-правни техничар, а уписани су и ученици у занимања трговачки техничар и трговац.

Школске 2007/2008. године уписана је прва генерација банкарских техничара, тако да данас у нашој школи постоје занимања: пословно-правни техничар, банкарски техничар, трговачки техничар и економски техничар.

Ученик је данас активан учесник у наставном процесу. Велики успјех у реформи средњег стручног образовања могли смо остварити захваљујући квалитетним ученицима, стручном и обученом наставном кадру и менаџменту школе, и савременој опреми којом школа располаже: 8 кабинета (потпуно опремљених савременом опременом – рачунари, пројектори, интерактивна табла); 9 специјализованих учионица које су, такође, опремљене модерним наставним средствима, библиотка која броји око 5000 књига, фискултурна сала са фитнес опремом, игралиште и сл. У школи је веома активан Савјет ученика. Савјет има просторију опремљену свим потребним средствима и редовне састанке

Од 1998. године школа уписује само ученике економске и трговачке струке. Те године су Влада РС и Министарство просвјете укључили Економску школу као пилот школу у ФАР програм Европске уније. На тај начин школа улази у реформу стручног образовања и обуке у сарадњи са Европском унијом. Као пилот школа добија партнера Економску школу из Читлука, на нивоу БиХ, а као ментор школа одређена је Тиетген школа из Оденсеа из Данске. Циљ реформе је био:
-израда НПП по модуларној технологији,
-модернизација наставног процеса,
-едукација менаџмента и наставног кадра,
-опремање школе савременим наставним средстима,
-израда извора односно приручника за ученике.

У овом периоду је Економска школа развила наставни план и програм за занимање пословно-правни техничар – четврти степен и пословни секретар – трећи степен. План је урађен на основу испитивања тржишта рада у сарадњи са ЕУ ВЕТ програмом. Концепција НПП је била растерећење ученика и утврђивање односа опште-образовне према стручној теоријској и практичној настави 35-40%:60-65%. У овом занимању акценат је стављен на изучавање страних језика (енглеског и њемачког), информационе технологије, стручне и практичне наставе.

Реформа је од професора захтијевала едукацију у погледу примјене нових метода учења и оцјењивања, обуку за примјену нове информационе технологије и стално стручно усавршавање. Резултат свега тога је квалитетније припремање наставника, а самим тим и квалитетнија настава.


Услови рада у школи омогућавају ученицима да више и брже стичу знања на часу. Од ученика се тражи да више размишљају, да су креативнији, да сами доносе закључке и рјешавају проблеме. Наставник посредује, усмјерава и подстиче дијалог и интеракцију. Код ученика се развија смисао за тимски рад, дружење, толеранцију, међусобну помоћ.

Економска школа у Бијељини је основана 1959. године као државна школа. Школски простор је омогућавао обучавање ученика у различитим занимањима само у економској струци.

У другој половини шездесетих година школа се шири и уписује ученике и у трговачкој струци. Пресељењем у зграду бивше Учитељске школе 1973. године, школа добија више простора и уписује и ученике угоститељске струке.

Школске 1974/75. године школа се удружује са Техничком и Школом ученика у привреди у Средњошколски центар. Центар ради до 1979. године, када долази до раздруживања и од тада Економска школа ради као самостална. Повећао се број занимања, те школа уписује ученике текстилне и обућарске струке, а касније и личне услуге.

Крајем 1993. године у пожару је уништено двије трећине објекта и сва документација школе. Изградња новог и адаптација постојећег простора је трајала до 1996. године.